VietFest Fundraising, Saturday June 10th 2017

Posted by on May 25, 2017

TIỆC TRƯA THỨ 7 – 10/6/2017 GÂY QUỸ CHO CÁC BẠN TRẺ THAM GIA CỘNG ĐỒNG – FUNDRAISING LUNCH EVENT FOR YOUTH INITIATIVES

 

Nhóm bạn trẻ sẽ kết hợp với cơ quan Broadway Youth Resource Centre [BYRC] để tổ chức buổi gây quỹ ban trưa tài trợ:
a). trao giải cho học sinh lớp 12 trong kỳ thi viết văn ;
b). VIETFEST ngày 19/8/2017 và

c). bạn trẻ trợ giúp người vô gia cư ở khu Downtown Eastside.

There will be a fundraising luncheon to raise funds for THREE YOUTH INITIATIVES IN 2017:
a). sponsorship of Written Contest for Grade 12 Students in the Metro Vancouver ;
b). VIETFEST on August 19, 2017

c). Youth with Homeless Initiative with half of the money raised on June 10, 2017

Kính mong các ACE & hội đoàn/nhóm cùng ủng hộ các bạn trẻ để có điều kiện tham gia các sinh hoạt xây dựng cộng đồng.